EN

- 06 - Odpolitizování státní správy

 • Příběh služebního zákona

  Po měsících vyjednávání Parlament přes prezidentovo veto schválil podobu služebního zákona, která v zásadních bodech nevyhovuje doporučením pro stabilní a profesionální státní správu. Přečtěte si příběh zákona od začátku...

 • Služební zákon jako podmínka vstupu do EU. Květen 2002.

  Přijetí zákona, který by zajistil kvalitní fungování státní správy, bylo jednou z podmínek přijetí České republiky do Evropské unie. Zákon tak máme již od roku 2002, účinnost ale zatím nabylo jen několik jeho paragrafů.

 • Neodpovídající návrh Nečasovy vlády padá s rozpuštěním Sněmovny. Srpen 2013.

  Vláda Petra Nečase i přes mnohé výtky z řad odborníků a nevládních organizací schválila návrh zákona o úřednících. Návrh řešil pouze dílčí problémy, navíc v rozporu s požadavky na transparenost výběrových řízení, systém odměňování, nestranné personální řízení a právní ochranu úředníků. Projednávání návrhu skončilo s rozpuštěním Sněmovny.

   
 • Novela ČSSD padá taktéž s rozpuštěním Sněmovny. Srpen 2013.

  Skupinou opozičních poslanců z řad ČSSD navrhovaná novela služebního zákona odpovídala požadavkům na kvalitní státní správu do větší míry než původní verze zákona z roku 2002. Rekonstrukce státu proto návrh podpořila. Novelu poslanci před rozpuštěním Sněmovny již nestihli projednat.

   
 • ČSSD opět navrhuje novelu služebního zákona. Prosinec 2013.

  Skupina koaličních poslanců z klubu ČSSD znovu předložila novelu služebního zákona. Reagovali tak na výzvu prezidenta Zemana, který je ochoten jmenovat novou vládu pouze za podmínky, že tato projedná novelu služebního zákona hned v prvním čtení.

   
 • První čtení novely služebního zákona. Leden 2014.

  Aby splnila prezidentovu podmínku, uspořádala Sněmovna hned v lednu mimořádnou schůzi. Přijímání takto zásadní a systémové normy formou poslaneckého, namísto vládního návrhu, označila Rekonstrukce státu za ukázku špatné praxe.

 • Koalice předkládá komplexní pozměňovací návrh. Květen 2014.

  Po několika měsících vyjednávání představila koaliční pracovní skupina na schůzi Ústavně právního výboru  komplexní pozměňovací návrh. Dle Rekonstrukce státu nebyl tento návrh v takovém stavu, aby zaručil kvalitní výkon státní správy.

 • Nový kompromisní návrh po dohodě s částí opozice. Srpen 2014.

  Po obstrukcích opozice na mimořádné schůzi v červenci se začátkem srpna sešli zástupci koalice a opozice. Po setkání koalice ustupuje v zásadních bodech jako zrušení Generálního ředitelství státní služby nebo oddělení politických a nepolitických funkcí.

 • Sněmovna i Senát schvalují nedostatečnou novelu služebního zákona. Září/Říjen 2014.

  Sněmovna přijala kompromisní návrh na začátku září. V říjnu při diskuzi senátorů nejčastěji zaznívalo, že návrh obsahuje chyby a bude třeba jej brzy novelizovat, přesto byl schválen. Přečtěte si stanovisko, které jsme poslali všem senátorům.

Jsme jedinou zemí v EU, kde úředníci nejsou chráněni před politickými tlaky takzvaným zákonem o státní službě. Ten znemožňuje, aby si nový ministr mohl po příchodu do úřadu dosadit na vedoucí pozice své "koně", kteří potom podle jeho pokynů odklánějí veřejné prostředky. Zákon ale zároveň zásadně zpřísňuje pravidla pro úředníky: jejich rozhodnutí podléhají hmotné odpovědnosti, vedoucí pozice jsou obsazovány ve veřejných výběrových řízeních a pravidla pro odměňování jsou pevně dána.

Jaká opatření doporučovala Rekonstrukce státu?

Podpořím takovou podobu zákona o úřednících, která:

 • jasně oddělí a vymezí politické a úřednické (tj. apolitické) pozice, včetně vymezení jejich kompetencí,
 • stanoví pro úředníky jasná práva a povinnosti nezbytné pro zefektivnění výkonu státní správy, včetně dostatečné ochrany před politickými tlaky,
 • zavede transparentní personální politiku podporující odbornost, včetně otevřených výběrových řízení do státní správy i na obsazování vedoucích pozic a včetně zavedení kariérního řádu,
 • zavede nový jednotný transparentní systém odměňování bez možnosti smluvních platů, který zajistí omezení nenárokové složky platu, vytvoří jednotnou systemizaci úředníků, ve které budou mít status úředníka pracovníci, kteří vykonávají agendy v oblastech personálních, koncepčních a v oblasti vynakládání veřejných prostředků, a kteří rozhodují o právech a povinnostech,
 • bude řešit podmínky přestupu odborně kvalitních pracovníků do působnosti nového zákona, s důrazem na absolvování úřednické zkoušky,
 • zavede opatření ke zvýšení odpovědnosti úředníků za jejich rozhodování, resp. za správný úřední postup, a k důslednému vymáhání škody způsobené nezákonným postupem,
 • vymezí jasnou a dostatečnou ochranu „whistleblowerům“ – úředníkům, kteří upozorní na protiprávní nebo nehospodárné jednání, a to minimálně taxativním výčtem důvodů, pro něž je možné takového úředníka propustit,
 • zajistí struktury a mechanismy pro jednotný výklad a aplikaci tohoto zákona jako například Generální ředitelství státní služby.

Už 159 poslanců a 26 senátorů se zavázalo hlasovat pro zákon,
který bude obsahovat tato opatření.

Návrhy a hlasování

1. říjen 2014

HLASOVÁNÍ SENÁTU O SCHVÁLENÍ NOVELY SLUŽEBNÍHO ZÁKONA

Dne 1. 10. 2014 senátoři hlasovali o novele služebního zákona Zákon v této podobě nezajistí potřebnou stabilizaci a profesionalizaci české státní správy. Více v našem stanovisku.

Naše stanovisko: NEGATIVNÍ - Rekonstrukce státu hodnotí hlasování negativně.

34pro

8zdrželo se

12proti

Hlasování podrobně

10. září 2014

HLASOVÁNÍ SNĚMOVNY O SCHVÁLENÍ SLUŽEBNÍHO ZÁKONA JAKO CELKU VE ZNĚNÍ KOMPROMISNÍHO NÁVRHU

Dne 10. 9. 2014 poslanci ve 3. čtení hlasovali o novele služebního zákona v kompromisním znění po dohodě s částí opozice (ODS, TOP 09). Zákon v této podobě zrušil Generálního ředitelství a přesunul jeho agendu na Ministerstvo vnitra. Dalšími důsledky změn je mj. zneprůhlednění výběrových řízení a možnost jednoduše zasahovat do výčtu chráněných úřednických pozic. Více v našem stanovisku.

Naše stanovisko: NEGATIVNÍ - Rekonstrukce státu hodnotí hlasování negativně.

126pro

33zdrželo se

12proti

Hlasování podrobně

27. červen 2014

KOMPLEXNÍ POZMĚŇOVACÍ NÁVRH

Koaliční pracovní skupina předložila v květnu 2014 komplexní pozměňovací návrh ke sněmovnímu tisku č. 71, který má novelizovat služební zákon. Cílem by mělo být zajistit mimo jiné oddělení politických a úřednických funkcí ve veřejné správě, zajistit kvalitní personální politiku a jednotný systém odměňování úředníků. Od počátku legislativního procesu upozorňujeme na nevhodný legislativní proces, kdy je tato zásadní právní norma předkládána poslaneckou iniciativou.

Naše stanovisko: Rekonstrukce státu vydala stanovisko, ve kterém hodnotí, jaké body Prohlášení o podpoře návrh splňuje, a které opomíjí.

27. červen 2014

HLASOVÁNÍ VE VÝBORU SNĚMOVNY O KOMPLEXNÍM POZMĚŇOVACÍM NÁVRHU SLUŽEBNÍHO ZÁKONA

Dne 27. června byl na jednání Ústavně právního výboru předložen zpravodajem tisku, poslancem Janem Chvojkou, komplexní pozměňovací návrh, který je z dílny koaliční pracovní skupiny. Ke komplexnímu pozměňovacímu návrhu bylo schváleno několik dalších pozměňovacích návrhů.

Naše stanovisko: NEUTRÁLNÍ - Rekonstrukce státu hodnotí hlasování neutrálně, protože návrh vyhovuje pouze některým parametrům v Prohlášení o podpoře. Od začátku upozorňujeme na nestandardní legislativní proces a konkrétní nedostatky návrhu.

10pro

5zdrželo se

1proti

Hlasování podrobně

22. leden 2014

HLASOVÁNÍ SNĚMOVNY O ZAMÍTNUTÍ SLUŽEBNÍHO ZÁKONA

Naše stanovisko: NEUTRÁLNÍ - Rekonstrukce státu hodnotí hlasování neutrálně.

34pro

33zdrželo se

92proti

Hlasování podrobně

22. leden 2014

HLASOVÁNÍ SNĚMOVNY O PŘERUŠENÍ PROJEDNÁVÁNÍ SLUŽEBNÍHO ZÁKONA do předložení vládního návrhu zákona o státní službě

Naše stanovisko: NEUTRÁLNÍ - Rekonstrukce státu hodnotí hlasování neutrálně.

34pro

38zdrželo se

81proti

Hlasování podrobně

23. prosinec 2013

NÁVRH ZÁKONA

Skupina poslanců předložila v prosinci 2013 sněmovní tisk č. 71, který má novelizovat služební zákon. Cílem by mělo být zajistit mimo jiné oddělení politických a úřednických funkcí ve veřejné správě, zajistit kvalitní personální politiku a jednotný systém odměňování úředníků. Od počátku legislativního procesu upozorňujeme, že je nevhodné, aby tato zásadní právní norma byla předkládána poslaneckou iniciativou.

Naše stanovisko: Rekonstrukce státu hodnotí návrh neutrálně. Rekonstrukce státu sice souhlasí s potřebou novelizace služebního zákona, aby odpovídal současné právní úpravě. Upozorňujeme však na nevhodný legislativní proces, kdy je návrh takto komplexní reformy předkládán jako poslanecký. Vláda by měla zpracovat analýzu finanční náročnosti, vytvořit konkrétní plán implementace zákona a konzultovat výslednou podobu návrhu i s opozicí, protože se jedná o systémovou změnu celého fungování státní exekutivy.

FAQ - Často kladené otázky

Pomozte prosadit zákony Rekonstrukce státu

Chci přispět na monitoring slibů